Algemene voorwaarden Accordeon Zuid-Limburg  versie 2 januari 2023


Artikel 1 Duur van het lesjaar en vakanties

Het lesjaar start na de eerste schoolweek van het basisonderwijs en is verder gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van het basisonderwijs. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Het aantal lessen op jaarbasis bedraagt 36. 


Artikel 2 Inschrijving
Aanmelding voor de lessen kan door het hele lesjaar heen. Tarieven worden dan naar rato van het resterende aantal lesweken berekend. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers.


Inschrijven doe je via het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kun je opvragen via anneke.verhoeven@kpnmail.nl


Het inschrijfformulier kan worden ingescand en verzonden worden naar anneke.verhoeven@kpnmail.nl. Bij de inschrijving voeg je tevens een scan van de algemene voorwaarden met een handtekening voor akkoord erop.

Een inschrijving geldt per schooljaar en dient elk schooljaar opnieuw te worden ingevuld.


Artikel 3 Groepslessen schooljaar 2022-2023

Een groepsles 2-3 personen start in seizoen 2022-2023 in ieder geval. Ook als je de enige bent.Je krijgt dan een individuele les van 25 minuten totdat er zich nog iemand meldt en vanaf dan krijgen jullie samen 35 minuten.En meldt zich daarna weer iemand, dan kan die er weer bijgeplaatst worden.

Met betrekking tot de cursus 'starten met accordeon' bepaalt de docent of het nog mogelijk is in te stromen wanneer de cursus reeds gestart is.


Artikel 4 Afwezigheid leerling en docent / les verplaatsen
Leerling: indien je niet op de afgesproken tijd aanwezig kan zijn, dan is helaas toch betaling verschuldigd. De les zal niet worden verplaatst.Dit heeft ermee te maken dat we de lokaalhuur door moeten betalen en de tijd voor jou gereserveerd is.


Indien je door ziekte langdurig afwezig zal zijn (langer dan 4 aaneengesloten weken) dan kunnen we op verzoek een individuele regeling treffen voor restitutie van lesgeld of inhalen van lessen.


Docent: lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste twee keer niet vervangen of ingehaald. Er vindt dan geen lesgeldrestitutie plaats. Als er sprake is van een uitval van meer dan 2 lessen in een lesjaar, dan wordt ofwel de les verplaatst naar eventuele resterende weken in het schooljaar of er vindt lesgeldrestitutie plaats.

Het kan voorkomen dat de docent ivm haar andere baan de les moet annuleren. Ook dan geldt dat ofwel de les verplaatst wordt bnaar eventuele resterende weken in het schooljaar of er vindt lesgeldrestitutie plaats.


Les verplaatsen: Indien het mogelijk is om de les te verplaatsen (een leerling heeft hier geen recht op) zijn er 2 opties:

a. de verplaatsing is meer dan 11 dagen vantevoren aangevraagd en de les die verplaatst wordt laat geen gat in het rooster na => in dit geval wordt 5 euro verplaatsingskosten berekend

b. de verplaatsing is 11 dagen of korter vantevoren aangevraagd en/of de les die verplaatst wordt laat een gat in het rooster na => in dit geval wordt 12,50 verplaatsingskosten berekend.


Artikel 4 Lesgeld
De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks, voor de diverse lesvormen, vastgesteld.Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar kan als volgt worden voldaan:


  1 termijn   (voor 25 oktober),

  4 termijnen (voor 25 sept, 25 november, 25 januari, 25 april)
 10 termijnen (voor 25 sept t/m 25 juni).


Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
De betaling in 10 termijnen dien je via een automatische overboeking te regelen.

Wanneer je je ná het starten van het lesjaar inschrijft, wordt het lesgeld naar rato berekend.


Omdat ik gebruik maak van de kleine ondernemersregeling, zal er geen btw worden berekend. 


Artikel 5 Start lesovereenkomst en betalingsverplichting

Op het aanmeldingsformulier geeft je aan op welke tijdstippen je wel/geen lessen zou kunnen volgen. Ook kun je een voorkeur aangeven. Aan de hand daarvan zal ik zoveel mogelijk rekening houden met je voorkeuren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Op het moment dat je geplaatst wordt krijg je bericht per email. Je hebt dan nog 14 dagen de tijd om aan te geven dat je er alsnog vanaf wil zien. Vanaf dat moment of indien je tijdens de 14 dagen deelneemt aan een (eerste) les begint de lesovereenkomst waarvoor je je hebt opgegeven en de betalingsverplichting. 


artikel 6 Beëindiging lesovereenkomst
Voor het beëindigen van de lesovereenkomst door verhuizing of ziekte, geldt een opzegtermijn van 2 maanden, beëindiging dient schriftelijk (e-mail/brief) te worden doorgegeven. In andere gevallen van overmacht kan een individuele regeling overeengekomen worden.