Algemene voorwaarden Accordeon Zuid-Limburg  versie 27 mei 2024


Artikel 1 Duur van het lesjaar en vakanties

Het lesjaar start in de eerste week van september en loopt door tot eind juni. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Ook de week voor de kerstvakantie zijn er geen lessen. Het aantal lesweken op jaarbasis bedraagt 36. 


Artikel 2 Inschrijving
Aanmelding voor de lessen kan door het hele lesjaar heen. Lestarieven worden dan naar rato van het resterende aantal lesweken berekend. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers.


Inschrijven doe je via het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kun je opvragen via anneke.verhoeven@kpnmail.nl


Het inschrijfformulier kan worden ingescand en verzonden worden naar anneke.verhoeven@kpnmail.nl. Je tekent hiermee ook voor akkoord op de algemene en specifieke voorwaarden. Een inschrijving geldt per schooljaar en dient elk schooljaar opnieuw te worden ingevuld.


Artikel 3 Groepslessen kinderen schooljaar 2024-2025

Een groepsles voor kinderen start in seizoen 2024-2025 in ieder geval. Ook als je de enige bent. Je krijgt dan een individuele les van 25 minuten totdat er zich nog iemand meldt en vanaf dan krijgen jullie samen 30 minuten. En meldt zich daarna weer iemand, dan kan die er weer bijgeplaatst worden.


Artikel 4 Afwezigheid leerling en docent / les verplaatsen jaarcursus:
Leerling: indien je niet op de afgesproken tijd aanwezig kan zijn, dan is helaas toch betaling verschuldigd. De les zal niet worden verplaatst.Dit heeft ermee te maken dat we de lokaalhuur door moeten betalen en de tijd voor jou gereserveerd is.


Indien je door ziekte langdurig afwezig zal zijn (langer dan 4 aaneengesloten weken) dan kunnen we op verzoek een individuele regeling treffen voor restitutie van lesgeld of inhalen van lessen.


Afmelden/verplaatsen met een lessenkaart les kan tot 7 dagen vantevoren verplaatst worden

Indien de les 12 of meer dagen vantevoren wordt verplaatst kan dit kostenloos. Indien de les 7 tot 11 dagen vantevoren wordt verplaatst wordt 5 euro verplaatsingskosten in rekening gebracht. Je krijgt hiervoor een tikkie (via ASN-bank). Lessen die korter dan 7 dagen vantevoren afgemeld worden, worden in rekening gebracht.


Docent: lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste twee keer niet vervangen of ingehaald. Er vindt dan geen lesgeldrestitutie plaats. Als er sprake is van een uitval van meer dan 2 lessen in een lesjaar, dan wordt ofwel de les verplaatst naar eventuele resterende weken in het schooljaar of er vindt lesgeldrestitutie plaats.

Het kan voorkomen dat de docent ivm haar andere baan de les moet annuleren. Ook dan geldt dat ofwel de les verplaatst wordt bnaar eventuele resterende weken in het schooljaar of er vindt lesgeldrestitutie plaats.


Les verplaatsen: Indien het mogelijk is om de les te verplaatsen (een leerling heeft hier geen recht op) zijn er 2 opties:

a. de verplaatsing is meer dan 11 dagen vantevoren aangevraagd en de les die verplaatst wordt laat geen gat in het rooster na => in dit geval wordt 5 euro verplaatsingskosten berekend

b. de verplaatsing is 11 dagen of korter vantevoren aangevraagd en/of de les die verplaatst wordt laat een gat in het rooster na => in dit geval wordt 12,50 verplaatsingskosten berekend.


Artikel 4 Lesgeld
De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks, voor de diverse lesvormen, vastgesteld.Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar kan als volgt worden voldaan:


  1 termijn   (voor 25 oktober),

  4 termijnen (voor 25 sept, 25 november, 25 januari, 25 april)
 10 termijnen (voor 25 sept t/m 25 juni).


Voor bedragen tot 300 euro geldt een toeslag van 20 euro voor gespreid betalen. Voor facturen boven 300 geldt deze niet vanaf schooljaar 2024-2025.

Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
De betaling in 10 termijnen dien je via een automatische overboeking te regelen.

Wanneer je je ná het starten van het lesjaar inschrijft, wordt het lesgeld naar rato berekend.


Omdat ik gebruik maak van de kleine ondernemersregeling, zal er geen btw worden berekend. 


Artikel 5 Start lesovereenkomst en betalingsverplichting

Op het aanmeldingsformulier geeft je aan op welke tijdstippen je wel/geen lessen zou kunnen volgen. Ook kun je een voorkeur aangeven. Aan de hand daarvan zal ik zoveel mogelijk rekening houden met je voorkeuren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Op het moment dat je geplaatst wordt krijg je bericht per email. Je hebt dan nog 14 dagen de tijd om aan te geven dat je er alsnog vanaf wil zien. Vanaf dat moment of indien je tijdens de 14 dagen deelneemt aan een (eerste) les begint de lesovereenkomst waarvoor je je hebt opgegeven en de betalingsverplichting. 


artikel 6 Beëindiging lesovereenkomst
Voor het beëindigen van de lesovereenkomst door verhuizing of ziekte, geldt een opzegtermijn van 2 maanden, beëindiging dient schriftelijk (e-mail/brief) te worden doorgegeven. In alle andere gevallen loopt de overeenkomst gewoon door tot het einde van het schooljaar.